בירה בזלת, חיטה/פילזנר/איל ענברי/דאבל בוק

15 לבק'