בירה בזלת, חיטה/פילזנר/איל ענברי/דאבל בוק

15.00 לבק'